Zhongguo wen lian wen yi ping jiang zi liao hui bian : 1962-2002 / ming yu zhu bian, Tan Zhigang ; zhu bian, Zhao Changqing ; fu zhu bian, Chang Xianglin ; zhi xing zhu bian, Li Jiaqin ; ze ren bian ji, Bai Xuefeng, Wang Yuan ; Zhongguo wen lian guo nei lian luo bu bian
中国文联文艺评奖资料汇编 : 1962-2002 / 名誉主编, 覃志刚 ; 主编, 赵长青 ; 副主编, 常祥霖 ; 执行主编, 李甲芹 ; 责任编辑, 白雪峰, 王媛 ; 中国文联国内联络部编

Request this item

Request this item to view in the Library’s reading room.

Loading...