Deng Xiaoping jun shi li lun yu dang dai Zhongguo jun ren / zhu bian Zhou Wen, Ren Zhenjie ; fu zhu bian Lu Yongjun ... [et al.]
邓小平军事理论与当代中国军人 / 主编周文, 任振杰 ; 副主编卢拥军 ... [et al.]

Request this item

Request this item to view in the Library’s reading room.

Loading...