Ren min ri bao tu wen shu ju ku = People's Daily [electronic resource]
人民日报图文数据库 = People's Daily [electronic resources ]