Ji nian Zhongguo she hui ke xue yuan jian yuan san shi zhou nian xue shu lun wen ji. Tu shu guan (Wen xian xin xi zhong xin) juan = A collection of academic papers : dedicated to the 30th anniversary of the founding of CASS / Zhongguo she hui ke xue yuan tu shu guan (wen xian xin xi zhong xin) bian
纪念中国社会科学院建院三十周年学术论文集. 图书馆 (文献信息中心)卷 = A collection of academic papers : dedicated to the 30th anniversary of the founding of CASS / 中国社会科学院图书馆 (文献信息中心)编

Request this item

Request this item to view in the Library’s reading room.

Loading...