Zhen dao zhi liao jing jian yao tui tong / zhu bian Liu Baizhi ; fu zhu bian Xu Yamin, Xu Zhennan, Li Pengcheng ; bian wei Che Zhaoqing ... [et al.] ; zong ce hua Liu Baizhi, Wang Shulin
针刀治疗颈肩腰腿痛 / 主编柳百智 ; 副主编徐亚民, 许振南, 李鹏程 ; 编委车兆勤 ... [et al.] ; 总策划柳百智, 王沭林

Request this item

Request this item to view in the Library's reading room using your library card.

Loading...