Zhongguo dui wai mao yi gai lun [electronic resource] / Huang Xiaoling
中国对外贸易概论 [electronic resource] / 黄晓玲