Guo ji mao yi shi wu [electronic resource] / Huang Zhenshan
国际贸易实务 [electronic resource] / 黄振山