Zhongguo dui wai mao yi gai lun [electronic resource] / Li Xuefeng
中国对外贸易概论 [electronic resource] / 李雪峰