Mranʻ māʹ ruiʺ rā khraṅʻʺ luṃʺ ʾāʺ ka cāʺ ʾa kroṅʻʺ si koṅʻʺ ca rā nhaṅʻʹ lvayʻ kū mhanʻ kanʻ saññʻʹ khraṅʻʺ luṃʺ khatʻ leʹ kyaṅʻʹ naññʻʺ myāʺ / Pīkaṅʻʺ pranʻ Van kui (An va)

Request this item

Request this item to view in the Library’s reading room.

Loading...