Xin bian fa xue ci dian / Jilin da xue fa lü xi, Shandong da xue fa lü xi, Hubei cai jing xue yuan fa lü xi ; [zhu bian Qiao Wei ; fu zhu bian You Shaoyin, Kong Qingming]
新编法学词典 / 吉林大学法律系, 山东大学法律系, 湖北财经学院法律系 ; [主编乔伟, 副主编游绍尹, 孔庆明]

Request this item

Request this item to view in the Library’s reading room.

Loading...