Phrakathin phrarātchathān khong Khurusaphā thawāi na Wat Supattanārām Wō̜rawihān, ʻAmphœ̄ Mư̄ang Čhangwat ʻUbon Rātchathānī Wanthī 24 Tulākhom 2552
พระกฐินพระราชทานของคุรุสภา ถวาย ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร, อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 24 ตุลาคม 2552

Request this item

Request this item to view in the Library’s reading room.

Loading...