Zhongguo zhen jiu xue ci dian [electronic resource] / Gao Xinzhu, Hu Ling zhu bian
中国针灸学词典 [electronic resource] / 高忻洙, 胡玲主编