Zhuan zhu chu ban wu guo ji biao zhun shu mu zhu lu : di 2 ban = ISBD (M) / Guo ji tu shu guan xie hui lian he hui ; Quan guo wen xian gong zuo biao zhun hua ji shu wei yuan hui di 6 fen wei yuan hui yi
专著出版物国际标准书目著录 : 第二版 = ISBD (M) / 国际图书馆协会联合会 ; 全国文献工作标准化技术委员会第六分委员会译

Request this item

Request this item to view in the Library’s reading room.

Loading...