Shenzhen tou zi zhi nan / Shenzhen shi tou zi cu jin zhong xin, Jing ji dao bao she zhu Shenzhen ban shi chu bian = Guide for investors in Shenzhen / edited by Shenzhen Municipal Investment Promoting Centre, Economic Information $ Agency, Shenzhen Office

Request this item

Request this item to view in the Library’s reading room.

Loading...