Zhong gong dang shi qi kan shu ju ku (-1949)
中共党史期刊数据库(-1949)