Shandong da gu : (Lihua da gu, Jiudong da gu) / Yu Huiyong bian ; Zhong yang yin yue xue yuan Hua dong fen yuan min zu yin yue yan jiu shi bian ji
山东大鼓 : (犁鏵大鼓,膠东大鼓) / 于会泳編;中央音乐学院華东分院民族音乐硏究室編輯

Request this item

Request this item to view in the Library’s reading room.

Loading...