Zhen jiu chu fang da ci dian [electronic resource] / Peng Rongchen zhu bian
针灸处方大辞典 [electronic resource] / 彭荣琛主编