Jing bian Ben cao gang mu tu wen ben [electronic resource] / Shen Liansheng zhu bian
精编本草纲目图文本 [electronic resource] / 沈连生主编