Chinamaxx digital libraries [electronic resource] = Zhong wen ji xian / [Beijing Superstar Information Technology]
Chinamaxx digital libraries [electronic resource] = 中文集献 / [Beijing Superstar Information Technology]