Phrawisutthimak phadet / Phra Thammamahāwīrānuwat, Wat Traimitwitthayārām pen prathān kāntrūatsō̜p chamra bō̜risut bō̜ribūn, Mahā Bunmī Phimphō, Parīan ʻĒk nisit Čhao Phra khun Somdet Phra Wanrat (Khēmčhārī Thēra), Wat Mahāthāt pen phūchūai
พระวิสุทธิมรรคเผด็จ / พระธรรมมาวีรานุวัตร, วัดไตรมิตวิทยาราม เป็นประธานการตรวจสอบชำระ บริสุทธิ์ บริบูรณ์, มหาบุณมี พิมพ์โพธิ์, เปรีญเอก นิสิตเจ้าพระคุณสมเด็จพระวันรัต (เขมจารีเถระ), วัดมหาธาตุเป็นผู้ช่วย

Request this item

Request this item to view in the Library’s reading room.

Loading...