Prachāthippatai nai yuk plīan phān : rūam botkhwām wādūai prachāthippatai khwāmrunrǣng læ khwāmyuttitham / Pračhak Kō̜ngkīrati
ประชาธิปไตยในยุคเปลี่ยนผ่าน รวมบทความว่าด้วยประชาธิปไตย ความรุนแรงและความยุติธรรม/ ประจักษ์ ก้องกีรติ

Request this item

Request this item to view in the Library’s reading room.

Loading...