ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān plœ̄ng sop Phan ʻĒk Yai Chunhanan Thō̜. Mō̜., Tō̜. Chō̜. (Khun Phisānphµ̄tthayasāt) na susān lūang Wat Thēpsirinthrāwāt, 14 Phrưtsaphākhom 2516
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พันเอกใหญ่ ชุณหะนันทน์ ท.ม.,ท.ช. (ขุนพิศาลแพทยศาสตร์) ณ สุสานหลวง วัดเทพศิรินทราวาส, ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๑๖

Request this item

Request this item to view in the Library's reading room using your library card.

Loading...