Zhan hou Meiguo dui Yindunixiya wai jiao zheng ce yan jiu : 1945-1966 / Dai Baoping zhu
战后美国对印度尼西亚外交政策研究 : 1945-1966 / 代保平著