Shi jie da zhan quan shi [electronic resource] / Zhang Naiyan zhu
世界大戰全史 [electronic resource] / 張乃燕著