Da mo jue dou : di er ci shi jie da zhan Fei Zhou zhan shi / Hu Yuanbin, Yan Kai zhu bian
大漠決斗 : 第二次世界大戰非洲戰事 / 胡元斌, 嚴鍇主編