Hai shang ao zhan : di er ci shi jie da zhan zhu ming hai zhan / Hu Yuanbin, Yan Kai zhu bian
海上鏖戰 : 第二次世界大戰著名海戰 / 胡元斌, 嚴鍇主編