Zhongguo jin dai si xiang jia wen ku. Guo Moruo juan / Xie Baocheng, Wei Hongshan, Pan Sulong bian
中國近代思想家文庫. 郭沫若卷 / 谢保成, 魏红珊, 潘素龙编