Cryptoeconomics : igniting a new era of blockchain / Jian Gong and Wei Xu