Beijing jiao yu De yu = Beijing education (moral education). [electronic resource] :
北京教育 德育 = Beijing education (moral education). [electronic resource] :