Zhong hua huo ye wen xuan Qi nian ji. [electronic resource] :
中华活页文选 七年级. [electronic resource] :