Jin ri Zhongguo Zhong wen ban = China today. [electronic resource] :
今日中国 中文版 = China today. [electronic resource] :