Xiao xue sheng zuo wen fu dao Kan tu zuo wen ban. [electronic resource] :
小学生作文辅导 看图作文版. [electronic resource] :