Nan fang zhi ye jiao yu xue kan Journal of southern vocational education. [electronic resource] =
南方职业教育学刊 Journal of southern vocational education. [electronic resource] =