Shao nian du zhe Juvenile readers. [electronic resource] =
少年读者 Juvenile readers. [electronic resource] =