Shao nian tian di Chu zhong. [electronic resource] :
少年天地 初中. [electronic resource] :