Zhong hua huo ye wen xuan Jiao shi ban. [electronic resource] :
中华活页文选 教师版. [electronic resource] :