Xiao xue sheng zuo wen fu dao Zuo wen yu yue du ban. [electronic resource] :
小学生作文辅导 作文与阅读版. [electronic resource] :