Zhong xue li ke Gao zhong ban. [electronic resource] :
中学理科 高中版. [electronic resource] :