Xian dai zhong wen xue kan Reviews and research on Chinese literature. [electronic resource] =
现代中文学刊 Reviews and research on Chinese literature. [electronic resource] =