Jing ji gong zuo tong xun [electronic resource]
经济工作通讯 [electronic resource]