Jin rong ke xue Financial science. [electronic resource] =
金融科学 Financial science. [electronic resource] =