Zhongguo shi chang ying xiao [electronic resource]
中国市场营销 [electronic resource]