Shi dai jing mao Xia xun kan = Economic and trade update. [electronic resource] :
时代经贸 下旬刊 = Economic and trade update. [electronic resource] :