Xi bu jing ji guan li lun tan West forum on economy and management. [electronic resource] =
西部经济管理论坛 West forum on economy and management. [electronic resource] =