Zhongguo nong cun jin rong Rural credit cooperative of China. [electronic resource] =
中国农村金融 Rural credit cooperative of China. [electronic resource] =