For honour and country : Victorian Chinese Australians in World War II = rong yu yu guo jia : ji nian er zhan zhong xin fu yi de Weiduoliya zhou Aozhou hua yi / Edmond Chiu (Zhao Ruquan), Adil Soh-Lim (Su-Lin Minhui)
For honour and country : Victorian Chinese Australians in World War II = 荣誉与国家 : 纪念二战衷心服役的维多利亚州澳洲华裔 / Edmond Chiu (趙汝權), Adil Soh-Lim (苏林敏慧)

Request this item

Request this item to view in the Library’s reading room.

Loading...