Search

Search Constraints

New catalogue search You searched for: Subject "Industrial districts -- Congresses" Remove constraint Subject: "Industrial districts -- Congresses"

Search Results

2. [Hasil-hasil]

4. Zhongguo gong ye yuan qu fa zhan : gong ye yuan qu, ji shu chuang xin, guo ji jing zheng li / zhu bian Lu Lijun, Qiu Xiaoling ; fu zhu bian Ling Yun, Lang Yaoyuan
中国工业园区发展 : 工业园区・技朮创新・国际竞争力 / 主编陆立军, 裘小玲 ; 副主编凌云, 郎遥远