Ordannancie ende instructie naer de welcke voort-aen hen moeten reguleren die ghesworen wisselaers ofte collecteurs vande goude ende silvere penningen [electronic resource] : wesende verboden gheschroyt te licht oft te seer versleten, ende oversulcx verclaert ende ghehouden voor biloen, daer toe gecommitteert om de selve te leveren inde munten van Sijne Majesteyt, ende al daer bekeert te worden in penninghen van hunnen slaghe

Similar items