Ordonnantie Albertine op de policie ende administratie vande goederen ende inne-komen der stadt Antwerpen ende het ghene daer af dependeert [microform] : vermeerdert met de additien ende veranderinghen op de selve ghevolght den XXIV. januarij MDCXXI, ende het reglement provisioneel ende additioneel tot de selve ordonnantie Albertine op den XII december, MDCLIII

Request this item

Request this item to view in the Library’s reading room.

Loading...