Ordonnantie Albertine op de policie ende administratie vande goederen ende inne-komen der stadt Antwerpen ende het ghene daer af dependeert [electronic resource] : vermeerdert met de additien ende veranderinghen op de selve ghevolght den XXIV. januarij MDCXXI, ende het reglement provisioneel ende additioneel tot de selve ordonnantie Albertine op den XII december, MDCLIII